(19/04/2024)

Báo cáo tài chính quý I năm 2024

V/v: Báo cáo tài chính quý I năm 2024
(20/03/2024)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2023

V/v: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
(19/10/2023)

Công văn số 138/ PVR ngày 12/10/2023

V/v: Mẫu thông tin báo cáo tài chính
(19/10/2023)

Công văn số 137/PVR-TCKT ngày 12/10/2023

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tăng giảm
(19/10/2023)

Công văn 136/PVR-TCKT ngày 12/10/2023

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế
(19/10/2023)

Báo cáo tài chính Quý III năm 2023

V/v: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023
(25/08/2023)

Báo cáo tài chính bán niên 2023

V/v: Báo cáo tài chính bán niên
(27/07/2023)

Báo cáo tài chính Quý II năm 2023

V/v: Báo cáo tài chính Quý II năm 2023 Công ty PVR
(21/04/2023)

Báo cáo tài chính Quý I/2023

V/v: Báo cáo tài chính quý I/2023
(12/03/2023)

Công văn 27.1/PVR-TCKT ngày 2.3.2023

V/v: Giải trình ý kiến từ chối đưa ra kết luận Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán
(08/03/2023)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2022

V/v: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
(28/01/2023)

Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2022

V/v: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022
(14/08/2022)

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022

V/v: Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 (đã soát xét)
(20/07/2022)

Báo cáo tài chính Quý II năm 2022

V/v: Báo cáo tài chính quý II năm 2022
(03/06/2022)

Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

V/v: Báo cáo tài chính quý I năm 2022
(13/03/2022)

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

V/v: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
(23/11/2021)

Công văn 145/PVR-TCKT

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế
(23/11/2021)

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021

V/v: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021
(04/05/2021)

Báo cáo tài chính Quý I/2021

V/v: Báo cáo tài chính Quý I/2021
(16/03/2021)

Báo cáo tài chính năm 2020

V/v: Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán)
(22/01/2021)

Báo cáo tài chính Quý iV năm 2020

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020
(06/08/2020)

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020

V/v: Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tài chính

(25/03/2017)

Báo cáo tài chính

Báo cáo thường niên năm 2013, báo cáo tài chính quý 1/2014 và công văn giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh kỳ này tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái