Công bố thông tin Ban Kiểm soát (06/09/2018)

 Về việc " Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của bà Ngô Thị Minh Nguyệt và đơn xin ứng cử chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 của bà Lê Thị Thanh Thủy "

Xem chi tiết tại đây