Công văn số 19/PVR-TCKT (29/02/2020)

Về việc " Giải trình ý kiến từ chối đưa ra kết luận của kiểm toán viên, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán "

Xem chi tiết tại đây