Công văn số 243/PVR-TCKT (09/08/2018)

 Về việc " Giải trình ý kiến từ chối đưa ra kết luận của kiểm toán viên, báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét "

Xem chi tiết tại đây