Công văn số 244/PVR-TCKT (09/08/2018)

 Về việc " Giải trình nguyên nhân lỗ 6 tháng đầu năm 2018 và phương án khắc phục "

Xem chi tiết tại đây