Công văn số 25/PVR-TCKT (20/04/2020)

về việc " Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động KD kỳ này tăng/giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước "