(01/11/2023)

Quyết định số 146/QĐ-HĐQT-PVR ngày 31/10/2023

V/v: Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty
(08/07/2022)

Nghị quyết 124/NQ-HĐQT-PVR ngày 06/07/2022

V/v: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
(30/06/2022)

Quyết định số 110/QĐ-HĐQT-PVR

V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty
(30/06/2022)

Quyết định số 109/QĐ-HĐQT-PVR

V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty
(24/06/2022)

Nghị quyết số 101/NQ/HĐQT-PVR

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027
(07/05/2021)

Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT-PVR ngày 07/05/2021

V/v: Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
(05/07/2020)

Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

V/v; Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2020

Hội đồng quản trị

(28/03/2017)

Hội đồng quản trị

Ban Hội Đồng Quản Trị gồm: