(05/07/2020)

Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

V/v; Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2020

Hội đồng quản trị

(28/03/2017)

Hội đồng quản trị

Ban Hội Đồng Quản Trị gồm: