Nghị quyết 275/NQ-HĐQT-PVR (16/10/2018)

 Về việc " Phê duyệt kế hoạch đền bù GPMB dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì, thông qua phương án vay tiền để chi trả tiền đền bù GPMB và các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty "

Xem chi tiết tại đây