Nghị quyết 28.1/NQ-HĐQT-PVR (27/04/2020)

 Về việc " Thông qua công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội "

Xem chi tiết tại đây