Nghị quyết 69/NQ-HĐQT-PVR (22/05/2020)

Về việc " thông qua thời gian, địa điểm và nội dung các báo cáo, tờ trình tại biên bản họp HĐQT ngày 22/5/2020 "


Xem chi tiết tại đây