Nghị quyết số 89/NQ - ĐHĐCĐ - PVR ngày 21/4/2023 (22/04/2023)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2023/4/nghi quyet - pvr ha noi.pdf