(19/04/2024)

Báo cáo tài chính quý I năm 2024

V/v: Báo cáo tài chính quý I năm 2024
(20/03/2024)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2023

V/v: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
(28/02/2024)

Thông báo giao dịch cổ phiếu PVR

V/v: Thông báo giao dịch cổ phiếu PVR của người nội bộ và người có liên quan
(16/01/2024)

Quy chế về nội bộ quản trị Công ty

V/v: Quy chế về nội bộ quản trị Công ty
(16/01/2024)

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
(16/01/2024)

Quy chế hoạt động của HĐQT

V/v: Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
(23/10/2023)

Số 139/TB-PVR ngày 19/10/2023

V/v: Thay đổi số điện thoai công ty
(23/10/2023)

Công văn số 137/PVR ngày 19/10/2023

V/v: Thay đổi số điện thoại của Công ty
(19/10/2023)

Công văn số 138/ PVR ngày 12/10/2023

V/v: Mẫu thông tin báo cáo tài chính
(19/10/2023)

Công văn số 137/PVR-TCKT ngày 12/10/2023

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tăng giảm
(19/10/2023)

Công văn 136/PVR-TCKT ngày 12/10/2023

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế
(19/10/2023)

Báo cáo tài chính Quý III năm 2023

V/v: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023
(23/09/2023)

Thông báo số 130 TB-PVR ngày 22/9/2023

V/v: Địa điểm văn phòng giao dịch của công ty
(25/08/2023)

Báo cáo tài chính bán niên 2023

V/v: Báo cáo tài chính bán niên
(27/07/2023)

Thông báo số 98 TB- PVR ngày 10/7/2023

V/v: Mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Đào Quang An
(27/07/2023)

Công văn số 110 PVR ngày 27/7/2023

V/v: Gửi SGDCK
(27/07/2023)

Công văn số 111 PVR - TCKT ngày 27/7/2023

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế
(27/07/2023)

Báo cáo tài chính Quý II năm 2023

V/v: Báo cáo tài chính Quý II năm 2023 Công ty PVR
(03/05/2023)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

V/v: Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2023
(22/04/2023)

Nghị quyết số 89/NQ - ĐHĐCĐ - PVR ngày 21/4/2023

V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
(21/04/2023)

Báo cáo tài chính Quý I/2023

V/v: Báo cáo tài chính quý I/2023
(28/03/2023)

Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023

V/v: Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023
(12/03/2023)

Công văn 27.1/PVR-TCKT ngày 2.3.2023

V/v: Giải trình ý kiến từ chối đưa ra kết luận Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán
(08/03/2023)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2022

V/v: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
(07/03/2023)

Nghị quyết số 46 NQ - HĐQT - PVR ngày 6/3/2023

V/v: Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(07/02/2023)

Thông báo số 20 PVR - TCHCPC ngày 6/2/2023

V/v: Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
(07/02/2023)

Nghị quyết số 19 NQ - HĐQT - PVR ngày 6/2/2023

V/v: Thông qua công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
(28/01/2023)

Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2022

V/v: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022
(23/10/2022)

Báo cáo tài chính quý III năm 2022

v/v: Báo cáo tài chính quý III năm 2022
(14/08/2022)

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022

V/v: Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 (đã soát xét)