Số 214/PVR-TCKT (18/07/2018)

 Về việc " giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh kỳ này tăng/giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước "

Xem chi tiết tại đây