Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (02/05/2022)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2022/5/tài liệu đại hội 2022.rar