Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (29/05/2020)

xem chi tiết tại đây
/userupload/2020/5/ttr số 85ttr-hđqt-pvr về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán btbt năm 2020.pdf
/userupload/2020/5/ttr số 86ttr-hđqt-pvr về việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.pdf
/userupload/2020/5/ttr số 87ttr-hđqt-pvr về việc tiếp tục thực hiện nội dung nghị quyết năm 2016,2017,2018,2019.pdf
/userupload/2020/5/số 82ttr-hđqt-pvr về việc kê hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2020 công ty pvr.pdf
/userupload/2020/5/ttr số 77ttr-hđqt-pvr về việc thông qua quy chế đhđcđ thường niên năm 2020 công ty pvr.pdf
/userupload/2020/5/ttr số 84ttr-hđqt-pvr về việc thông qua bctc đã được kiểm toán năm 2019.pdf
/userupload/2020/5/đqt-pvr về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2020 công ty pvr.pdf
/userupload/2020/5/76ttr-hđqt-pvr về việc thông qua chương trình và nội dung đhđcđ thường niên năm 2020 công ty pvr.pdf
/userupload/2020/5/c đại hội, ban kiểm tra tư cách cổ đông ban kiểm phiếu, đoàn chủ tịch, thư ký đại hội và nhân sự.pdf
/userupload/2020/5/thông báo mời họp đhđcđ năm 2020.pdf
/userupload/2020/5/dự thảo nghị quyết đhđcđ 2020.pdf
/userupload/2020/5/mẫu giấy xác nhận tham dự, ủy quyền tham dự đhđcđ thường niên 2020.pdf
/userupload/2020/5/mẫu thẻ, phiếu biểu quyết.pdf
/userupload/2020/5/o cáo số 81bc-bks-pvr về việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát công ty pvr nhiệm ky 2017-2022.pdf
/userupload/2020/5/ số 79bc-tgđ-pvr báo cáo của tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh công ty pvr năm 2019.pdf
/userupload/2020/5/báo cáo số 80bc-bks-pvr báo cáo hoạt động của ban kiểm soát công ty cp đầu tư pvr hà nội.pdf
/userupload/2020/5/ộng của hđqt công ty pvr năm 2019 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.pdf