TB số 161 PVR-TCHCPC (01/06/2018)

 Về việc " Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản " 

Xem chi tiết tại đây