Báo cáo tài chính giữa niên độ Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu Khí Việt Nam ( đã được soát xét ) (09/08/2018)

 Báo cáo tài chính giữa niên độ Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu Khí Việt Nam ( đã được soát xét )

Xem chi tiết tại đây