(16/08/2018)

Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(31/07/2018)

Nghị quyết Số 234 NQ-ĐHĐCĐ-PVR

Về việc " Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu Khí Việt Nam "
(31/07/2018)

Số 228 BB-ĐHĐCĐ-PVR

Về việc " Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp dầu khí Việt Nam "
(24/07/2018)

Quyết định số 222/QĐ-PVR

Quyết định số 222/QĐ-PVR
(24/07/2018)

Nghị quyết số 221/NQ-HĐQT-PVR

Nghị quyết số 221/NQ-HĐQT-PVR
(09/07/2018)

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018
(09/07/2018)

Mẫu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Mẫu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
(02/07/2018)

Tờ trình số 200 TTr-HĐQT-PVR

Về việc " Đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội, đổi tên dự án Khu Du lịch cao cấp Quốc tế Tản Viên thành Khu du lịch Quốc tế cao cấp Ba Vì và chuyển trụ sở chính Công ty "
(02/07/2018)

Nghị quyết số 198 NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua tờ trình số 194/TTr-HĐQT-PVR ngày 27/6/2018 của Chủ tịch HĐQT công ty PVR "
(31/05/2017)

Phiếu đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT, BKS

Phiếu đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT, BKS
(31/05/2017)

Quy định đề cử, tự ứng cử và quy chế bầu cử

Quy định đề cử, tự ứng cử và quy chế bầu cử
(31/05/2017)

Thông báo mời họp

Thông báo mời họp
(31/05/2017)

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
(31/05/2017)

Giấy xác nhận tham dự, ủy quyền tham dự

Giấy xác nhận tham dự, ủy quyền tham dự
(31/05/2017)

Đơn xin tự ứng cử

Đơn xin tự ứng cử