(16/01/2024)

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
(03/05/2023)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

V/v: Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2023
(22/04/2023)

Nghị quyết số 89/NQ - ĐHĐCĐ - PVR ngày 21/4/2023

V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
(28/03/2023)

Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023

V/v: Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023
(07/03/2023)

Nghị quyết số 46 NQ - HĐQT - PVR ngày 6/3/2023

V/v: Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(07/02/2023)

Thông báo số 20 PVR - TCHCPC ngày 6/2/2023

V/v: Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
(07/02/2023)

Nghị quyết số 19 NQ - HĐQT - PVR ngày 6/2/2023

V/v: Thông qua công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
(23/10/2022)

Báo cáo tài chính quý III năm 2022

v/v: Báo cáo tài chính quý III năm 2022
(24/06/2022)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
(23/06/2022)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

V/v: Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
(20/06/2022)

Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

V/v: Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
(25/04/2022)

Nghi quyết số 61/NQ-HĐQT-PVR ngày 25/04/2022

V/v: Thời gian, địa điểm và các nội dung tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
(30/06/2021)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
(30/06/2021)

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
(18/06/2021)

Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
(01/06/2021)

Hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

V/v: Hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 do dịch Covid 19
(07/05/2021)

Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT-PVR ngày 07/05/2021

V/v: Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
(18/03/2021)

Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT-PVR ngày 18/03/2021

V/v: Thông qua công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
(30/06/2020)

Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội 2020

V/v: Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020
(22/06/2020)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
(22/06/2020)

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

V/v: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
(27/04/2019)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 110/NQ-ĐHĐCĐ-PVR

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 110/NQ-ĐHĐCĐ-PVR
(27/04/2019)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 109/BB-ĐHĐCĐ-PVR

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 109/BB-ĐHĐCĐ-PVR
(20/03/2019)

Tờ trình số 91/TTr-HĐQT-PVR

Về việc " Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 "
(20/03/2019)

Tờ trình số 89/TTr-BKS-PVR

Về việc " Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 "
(20/03/2019)

Tờ trình số 88/TTr-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 "
(20/03/2019)

Tờ trình số 87/TTr-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 "
(20/03/2019)

Tờ trình số 86/TTr-HĐQT-PVR

Về việc " Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2019 Công ty PVR "
(20/03/2019)

Báo cáo số 85/BC-BKS-PVR

 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(20/03/2019)

Báo cáo số 84/BC-TGĐ-PVR

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh công ty PVR năm 2018