(23/11/2021)

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn

V/v: Thay đổ tỷ lệ sở hữu cổ phiếu PVR của OGC
(22/11/2021)

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

V/v: Thay đổi sở hữu cổ phiếu PVR của OGC

Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm viên, báo cáo trước và sau kiểm toán

(24/03/2017)

Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm viên, báo cáo trước và sau kiểm toán

Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm viên, báo cáo trước và sau kiểm toán