(28/02/2024)

Thông báo giao dịch cổ phiếu PVR

V/v: Thông báo giao dịch cổ phiếu PVR của người nội bộ và người có liên quan
(16/01/2024)

Quy chế về nội bộ quản trị Công ty

V/v: Quy chế về nội bộ quản trị Công ty
(16/01/2024)

Quy chế hoạt động của HĐQT

V/v: Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
(23/10/2023)

Số 139/TB-PVR ngày 19/10/2023

V/v: Thay đổi số điện thoai công ty
(23/10/2023)

Công văn số 137/PVR ngày 19/10/2023

V/v: Thay đổi số điện thoại của Công ty
(23/09/2023)

Thông báo số 130 TB-PVR ngày 22/9/2023

V/v: Địa điểm văn phòng giao dịch của công ty
(27/07/2023)

Thông báo số 98 TB- PVR ngày 10/7/2023

V/v: Mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Đào Quang An
(27/07/2023)

Công văn số 110 PVR ngày 27/7/2023

V/v: Gửi SGDCK
(27/07/2023)

Công văn số 111 PVR - TCKT ngày 27/7/2023

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế
(07/02/2023)

Thông báo số 20 PVR - TCHCPC ngày 6/2/2023

V/v: Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
(23/11/2021)

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn

V/v: Thay đổ tỷ lệ sở hữu cổ phiếu PVR của OGC
(22/11/2021)

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

V/v: Thay đổi sở hữu cổ phiếu PVR của OGC

Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm viên, báo cáo trước và sau kiểm toán

(24/03/2017)

Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm viên, báo cáo trước và sau kiểm toán

Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm viên, báo cáo trước và sau kiểm toán