Công văn số 05/PVR-TCKT ngày 18/01/2024 (19/01/2024)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2024/1/cv 05 giải trình nn lnst trong kỳ lỗ vào tăng giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.pdf