Công văn số 117 PVR - TCKT ngày 14/8/2023 (25/08/2023)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2023/8/cv 117 giải trình nn lnst trong kỳ tăng giảm hơn 10%.pdf