Công văn số 16/PVR-TCKT (29/02/2020)

Về việc " Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động KD kỳ này tăng/giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước "

Xem chi tiết tại đây