Công văn số 17/PVR-TCKT (29/02/2020)

Về việc " Giải trình số liệu Báo cáo tài chính quý 3/2019 "

Xem chi tiết tại đây