Công văn số 27/PVR-TCKT ngày 16/03/2024 (20/03/2024)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2024/3/số 27 pvr-tckt giải trình ý kiến từ chối đưa ra kết luận của ktv ngày 16.03.2024.pdf