Nghị quyết số 224/NQ-HĐQT-PVR (27/07/2018)

 Về việc " Thành lập Ban Giám Sát để giám sát Ban Kiểm phiếu về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Thành lập Ban đền bù giải phóng mặt bằng, Thông qua phương án chuẩn bị nguồn kinh phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và công tác đền bù GPMB Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên "

Xem chi tiết tại đây