NQ số 157 NQ-HĐQT-PVR (01/06/2018)

 Về việc " Đổi tên dự án Khu du lịch Quốc Tế cao cấp Tản Viên và điều chỉnh tiến độ dự án " 

Xem chi tiết tại đây