Số 170 NQ-HĐQT-PVR (07/06/2018)

 Về việc " Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2018 của Công ty PVR "

Xem chi tiết tại đây